Ga naar de inhoud

Privacy

Privacy Policy

Persoonsgegevens die u op deze website invult, worden gebruikt voor het doel waarvoor u deze heeft gegeven. Bijvoorbeeld voor het aanvragen van informatie of voor deelname aan ons evenement. Dit geldt ook voor de gegevens die u schriftelijk of mondeling aan ons doorgeeft. De gegevens worden in een beveiligde digitale omgeving bewaard.

Gebruik van uw gegevens De Avond4daagse Westerpark gebruikt de gegevens in de deelnemersadministratie, de vrijwilligersadministratie en om deelnemers en vrijwilligers te informeren over relevante informatie over ons evenement. De gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming niet aan derden verstrekt. Als u bezwaar heeft tegen het gebruik van uw gegevens, kunt u dat melden aan de Avond4daagse Westerpark door een e-mail te verzenden aan info@a4dw.nl. Uw gegevens worden dan onmiddellijk uit onze bestanden verwijderd. In dat geval kunt u niet deelnemen. Gegevens van deelnemers worden tot maximaal zes maanden na afloop van het evenement bewaard. Gegevens van vrijwilligers worden bewaard gedurende de termijn dat de vrijwilliger zich beschikbaar stelt.

Foto’s

Onze organisatie maakt gezien de privacywetgeving geen foto’s van individuele deelnemers van het evenement.